ALMINNELIGE VILKÅR FOR INTERNETTBASERTE TJENESTER

1. Lisens

 • Kunden har ved denne avtale fått lisens til å bruke en eller flere av Linde internett-baserte tjenester (Tjenesten). Lisensen til å bruke Tjenesten gjelder kun for ansatte personer hos Kunden som Kunden har informert Linde om, og som har en personlig bruker-identifikasjon og et passord. Kunden har ikke rett til å overlate eller sublisensiere lisensen til tredjepart. Kunden skal bare utnytte Tjenesten i sin egen kommersielle virksomhet og har ikke rett til å anvende Tjenesten på noen annen måte enn det som fremkommer av denne avtale eller som Linde i hvert enkelt tilfelle uttrykkelig godkjenner.

2 Immaterielle rettigheter og konfidensialitet

 • 2.1 Samtlige immaterielle rettigheter som knytter seg til Tjenesten tilhører Linde.
 • 2.2 Dataprogram og administrative rutiner som ligger til grunn for Tjenesten som er utviklet av Linde er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk. Informasjon om Tjenesten som Kunden får kjennskap til gjennom Tjenesten skal behandles fortrolig av Kunden. Slik informasjon skal ikke kunne gis til tredjemann uten Lindes forutgående skriftlige samtykke eller brukes på annen måte enn det som fremkommer av denne avtale.
 • 2.3 Ovennevnte gjelder også etter at avtalens opphør

3 Kundens ansvar

 • 3.1 Kunden har ansvar for all hardware, software og datakommunikasjon og vedlikehold av dette som Kunden trenger for å bruke Tjenesten. Kunden er ansvarlig for alle kostnader i forbindelse med dette.
 • 3.2 Kunden er ansvarlig for å holde sine brukeridentifikasjoner og passord konfidensielle. Kunden er ansvarlig for all bruk av bruker-identifikasjoner og passord som tildeles Kunden, uansett om slik bruk er godkjent av Kunden eller ikke. Kunden skal informere Linde om alle endringer av informasjon om Kunden og Kundens brukere. Dersom Kunden mistenker eller har kjennskap til at brukeridentifikasjon eller passord har blitt kjent av tredjemann, skal Kunden umiddelbart informere Linde.
 • 3.3 Ved bruk av Tjenesten forplikter Kunden seg til å rette seg etter avtalen, de alminnelige vilkår, anvendelig lovgivning og bestemmelser, samt god forretningsskikk. Kunden skal ikke bruke Tjenesten for å publisere eller overføre opphavsrettslig beskyttet materiell, varemerkerettigheter eller andre lignende rettigheter uten uttrykkelig tillatelse fra innehaveren av sådan rettighet. Kunden skal heller ikke bruke Tjenesten på annen måte som kan være skadelig for Linde, andre Kunder eller tredjemann.
 • 3.4 Kunden er ansvarlig for at all informasjon som gis av han gjennom Tjenesten er korrekt. I de tilfeller Kunden genererer feilaktig informasjon til Tjenesten, er Kunden ansvarlig for alle konsekvenser som slik feilaktig informasjon medfører. Kunden skal være ansvarlig for alle konsekvenser som er et resultat av at egne data er innført i Tjenesten.
 • 3.5 Riktigheten av informasjonen som gis gjennom Tjenesten, forutsetter at Kunden har oppfylt sine forpliktelser i henhold til avtalen og dennes alminnelige vilkår.

4 Linde ansvar

 • 4.1 Linde skal jevnlig kontrollere at Tjenesten ikke inneholder kontraproduktiv software eller kilder til funksjonsforstyrrelser. Kunden skal i god tid gjennom meddelelsesfunksjonen i Tjenesten informeres når Tjenesten ikke kan utnyttes på grunn av planlagt vedlikeholdsarbeid, forandringer, reparasjoner og installasjoner. Ved systemstans og andre driftsforstyrrelser skal slik informasjon gis så tidlig som mulig. Linde garanterer ikke for at Tjenesten fungerer uten avbrudd eller driftsforstyrrelser, og er ikke ansvarlig overfor Kunden for skader på Kundens hardware, software eller datainnhold (forårsaket av virus, datatyveri, etc).
 • 4.2 For å opprettholde og utvikle Tjenestens høye kvalitetsnivå, forbeholder Linde seg retten til fortløpende å modifisere Tjenesten med hensyn til for eksempel innhold, tilgjengelighet og presentasjon.

5 Bruk av Kundeinformasjon

 • 5.1 Kunden har ved oppstart av Tjenesten gitt bestemt informasjon om seg selv og sin virksomhet, nedenfor kalt Kundeinformasjon. Ved Kundens bruk av Tjenesten tilegnes og bevares videre informasjon om blant annet brukerfrekvens, sesjonstid og de sider som har vært besøkt. Denne informasjonen sammenstilles med kunde-informasjonen i et register.
 • 5.2 Registeret skal kunne brukes separat og/eller sammen med annet register laget av Linde for å opprettholde Lindes relasjoner med Kunden, for design og utvikling av Lindes virksomhet, for statistikk- og markedsundersøkelsesformål og for Lindes markedsføring. Kundeinformasjon kan ikke under noen omstendighet gis til tredjemann eller anvendes på en måte som gjør at tredjemann kan identifisere den enkelte kunde.
 • 5.3 Kunden gir sin tillatelse til at registeret, som er nevnt ovenfor, brukes for Lindes markedsføring.

6 Ansvars- og skadeerstatningsbegrensninger

 • 6.1 Kunden skal holde Linde, andre kunder og tredjemenn, skadesløse for alle krav som skyldes Kundens bruk av Tjenesten på en måte som strider mot avtalen, de alminnelige vilkår, anvendelige lover eller god forretningsskikk.
 • 6.2 Linde er ikke ansvarlig for noen følgeskader forårsaket av bruken av Tjenesten eller urettmessig bruk av Tjenesten. Lindes ansvar er under enhver omstendighet begrenset til tilbakebetaling av innbetaling foretatt av Kunden i de seneste seks månedene før skadetilfellet. Ansvarsbegrensningen gjelder ikke for skader forårsaket ved forsett eller grov uaktsomhet.
 • 6.3 Linde kan ikke under noen omstendighet holdes ansvarlig for skader hos Kunden eller hos tredjemann som følge av mangel eller avbrudd i datasystem eller kommunikasjoner, funksjonsforstyrrelser, tekniske avbrudd, kontraproduktiv software (virus, etc) eller på grunn av mangelfullt innhold eller funksjonsmangel i Tjenesten, eller annen service som gjøres tilgjengelig gjennom Tjenesten eller i overensstemmelse med avtalen.

7 Endringer i de alminnelige bestemmelsene

 • Linde kan med minst 30 dagers varsel ensidig gjøre endringer i disse alminnelige bestemmelser ved skriftlig underretning til Kunden, for eksempel via e-post eller gjennom Tjenesten. Fortsatt bruk av Tjenesten etter at endringer er gjennomført innebærer at Kunden anses å ha akseptert endringene. Etter mottagelse av Lindes underretning kan Kunden skriftlig si opp avtalen, for eksempel via e-post eller gjennom Tjenesten, slik at avtalen opphører når endringen gjennomføres. De til enhver tid gjeldende alminnelige bestemmelser finnes tilgjengelig i Tjenesten.

8 Force Majeure

 • Linde er fritatt for forpliktelser i henhold til denne avtale dersom oppfyllelsen av avtalen hindres eller i vesentlig grad vanskeliggjøres som følge av omstendigheter utenfor Lindes kontroll. Så snart hindringene opphører skal forpliktelsene oppfylles i henhold til avtalen. Som fritaksgrunner anses krig, naturkatastrofe, avbrudd i alminnelig kommunikasjon, brann, myndighetsutøvelse, ny eller endret lovgivning, konflikt på arbeidsmarkedet og dermed likestilte omstendigheter.

9 Gyldighet

 • 9.1 Dersom noen av partene i vesentlig grad overtrer avtalens vilkår og ikke foretar rettelse innen 14 dager fra det tidspunkt han har fått skriftlig underretning om dette fra den annen part, har sistnevnte part rett til å si opp avtalen med umiddelbar virkning. Linde har videre rett til, med umiddelbar virkning, å si opp avtalen dersom Kunden utnytter Tjenesten for formål som strider mot avtalen, lovgivning eller god forretningsskikk, eller etter Lindes oppfatning, utsetter Tjenestens effektivitet eller datasikkerhet for fare.
 • 9.2 Kunden er under enhver omstendighet bundet til avtalen så lenge Kunden bruker Tjenesten.

10 Overføring av avtalen

 • Linde har rett til å overføre avtalen til andre virksomheter innen Linde-konsernet.

11 Tvist

 • Tvister vedrørende tolkning og anvendelse av avtalen skal avgjøres ved voldgift i henhold til tvistemålsloven kapittel 32.